Databehandleraftale

mellem

Den dataansvarlige:
[Firmanavn, Adresse, CVR]

Kontakt:
[email]

og

Databehandleren:
Simpelt Regnskab ApS
Bogøvej 2, 4.tv
2000 Frederiksberg
CVR: 35385622

Kontakt:
info@simpeltregnskab.dk

Parterne kaldes i det følgende henholdvis den "Dataansvarlige" og "Databehandleren", og "Part" eller tilsammen "Parterne".

Baggrund

Ved brug af regnskabsprogrammet Simpelt Regnskab og alle dele eller funktioner i forbindelse hermed (samlet kaldet "Applikationen"), er den Dataansvarlige ansvarlig for sin Behandling af Personoplysninger. Denne aftale fastsætter de rettigheder og forpligtelser, som finder anvendelse, når databehandleren foretager behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige.

Aftalen er udformet med henblik på parternes efterlevelse af artikel 28, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (Databeskyttelsesforordningen), som stiller specifikke krav til indholdet af en databehandleraftale.

Databehandlerens behandling af personoplysninger sker med henblik på opfyldelse af parternes ”hovedaftale”: Opbevaring og behandling af regnskabsmateriale, som er indgået ved registrering af konto.

Denne databehandleraftale har forrang i forhold til eventuelle tilsvarende bestemmelser i andre aftaler mellem parterne, herunder Betingelser for brug. Aftalen er gyldig så længe den Dataansvarlige har en konti i Applikationen og kan ikke opsiges særskilt.

Databehandleraftalen frigør ikke databehandleren for forpligtelser, som efter databeskyttelsesforordningen eller enhver anden lovgivning direkte er pålagt databehandleren.

Den dataansvarliges forpligtelser

Den Dataansvarlige har overfor omverdenen (herunder den registrerede) som udgangspunkt ansvaret for, at behandlingen af personoplysninger sker indenfor rammerne af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Den Dataansvarlige har derfor både rettighederne og forpligtelserne til at træffe beslutninger om, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling.

Den Dataansvarlige er ansvarlig for, at der foreligger hjemmel til den behandling, som Databehandleren instrueres i at foretage.

Den Dataansvarlige har ansvaret for nøjagtigheden og lovligheden af de Personoplysninger som behandles af Databehandleren.

Databehandlerens forpligtelser

Databehandleren må kun behandle personoplysninger efter instruks fra den dataansvarlige, medmindre det kræves i henhold til EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som databehandleren er underlagt; i så fald underretter databehandleren den dataansvarlige om dette retlige krav inden behandling, medmindre den pågældende ret forbyder en sådan underretning af hensyn til vigtige samfundsmæssige interesser, jf. art 28, stk. 3, litra a.

Ved at indgå denne aftale, instrueres Databehandleren af den Dataansvarlige i at behandle personoplysninger i) i overensstemmelse med gældende lovgivning, ii) for at opfylde sine forpligtelser i henhold til vilkår for brug af Applikationen, iii) som beskrevet i Brug af personlige oplysninger, iv) som følge af den Dataansvarliges normale brug af Applikationen, og v) som beskrevet i denne aftale.

Kategorierne af Personoplysinger som behandles i henhold til denne aftale er beskrevet i Bilag A.

Som en del af leveringen af Applikationen, arbejder Databehandleren på at forbedre Applikationen til gavn for den Dataansvarlige. I den grad personoplysninger indgår i dette arbejde, behandles disse i henhold til denne aftale og gældende lovgivning.

Databehandleren skal, hvis denne bliver opmærksom på det, underrette den Dataansvarlige, hvis en instruks, efter Databehandlerens opfattelse strider imod den gældende databeskyttelseslovgivning.

Databehandleren iværksætter alle foranstaltninger, som kræves i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 32, hvoraf det bl.a. fremgår, at der under hensyntagen til det aktuelle niveau, implementeringsomkostningerne og den pågældende behandlings karakter, omfang, sammenhæng og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder skal gennemføres passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til disse risici.

Databehandleren sikrer, at de personer, der er autoriseret til at behandle personoplysninger på vegne af den dataansvarlige, har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt.

Bistand til den dataansvarlige

Databehandleren bistår, under hensyntagen til behandlingens karakter, så vidt muligt den dataansvarlige ved hjælp af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, med opfyldelse af den dataansvarliges forpligtelse til at besvare anmodninger om udøvelsen af de registreredes rettigheder som fastlagt i databeskyttelsesforordningens kapitel 3.

Databehandleren bistår den dataansvarlige med at sikre overholdelse af den dataansvarliges forpligtelser i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 32-36 under hensynstagen til behandlingens karakter og de oplysninger, der er tilgængelige for databehandleren, jf. art 28, stk. 3, litra f.

Tilsyn og revision

Databehandleren stiller alle oplysninger, der er nødvendige for at påvise databehandlerens overholdelse af databeskyttelsesforordningens artikel 28 og denne aftale, til rådighed for den dataansvarlige og giver mulighed for og bidrager til revisioner, herunder inspektioner, der foretages af den dataansvarlige eller en anden revisor, som er bemyndiget af den dataansvarlige, én gang årligt. Hvis den Dataansvarlige er forpligtet hertil efter gældende lovgivning, kan der foretages revision oftere end én gang årligt.

Den Dataansvarlige skal i forbindelse med anmodning om en revision medsende en detaljeret revisionsplan med en beskrivelse af omfang, varighed og startdato minimum fire uger forud for den foreslåede startdato.

Alle omkostninger i forbindelse med anmodning om revision afholdes af den dataansvarlige selv. Databehandleren er dog forpligtet til at afsætte de ressourcer (hovedsagligt den tid), der er nødvendig for, at den dataansvarlige kan gennemføre sit tilsyn.

Revision skal finde sted i normal kontortid på den relevante facilitet i overensstemmelse med Databehandlerens politikker og må ikke på urimelig vis forstyrre Databehandlerens sædvanlige kommercielle aktiviteter.

Brug af underdatabehandlere og videregivelse af data

Databehandleren skal opfylde de betingelser, der er omhandlet i databeskyttelsesforordningens artikel 28, stk. 2 og 4, for at gøre brug af en anden databehandler (underdatabehandler).

Databehandleren har den dataansvarliges generelle og specifikke godkendelse til at gøre brug af underdatabehandlere. Databehandlerens underdatabehandlere er angivet i den til enhver tid opdaterede liste tilgængelig på https://simpeltregnskab.dk/pages/subprocessors

Databehandleren skal underrette den dataansvarlige om eventuelle planlagte ændringer vedrørende tilføjelse eller erstatning af andre databehandlere og derved give den dataansvarlige mulighed for at gøre indsigelse mod sådanne ændringer.

Den Dataansvarlige har dog kun ret til at protestere imod en ny Underdatabehandler, som behandler Personoplysninger på vegne af den Dataansvarlige, hvis denne ikke behandler data i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. I en sådan situation skal Databehandleren demonstrere overensstemmelse ved at give den Dataansvarlige adgang til Databehandlerens databeskyttelsesvurdering af Underdatabehandleren. Hvis der stadig er uenighed om anvendelsen af Underdatabehandleren kan den Dataansvarlige anmode om sletning af sin konto i Applikationen, således at den Dataansvarliges Personoplysninger ikke behandles af den pågældende Underdatabehandler.

Databehandleren sørger for at pålægge underdatabehandleren de samme databeskyttelsesforpligtelser som dem, der er fastsat i denne databehandleraftale, gennem en kontrakt eller andet retligt dokument i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, hvorved der navnlig stilles de fornødne garantier for, at underdatabehandleren vil gennemføre de passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at behandlingen opfylder kravene i databeskyttelsesforordningen.

Varighed og ophør

Aftalen er gældende, så længe Databehandleren behandler Personoplysninger på vegne af den Dataansvarlige i forbindelse med den Dataansvarliges brug af Applikationen. Denne aftale vil automatisk ophøre ved sletning af den Dataansvarliges konto i Applikationen. Ved ophør af kontoen vil Databehandleren slette alle Personoplysninger, som Databehandleren har behandlet på vegne af den Dataansvarlige under Aftalen.

Databehandleren er berettiget til at beholde Personoplysninger efter ophør af Aftalen i det omfang, det er nødvendigt i henhold til gældende lov, hvilket i så fald vil ske i overensstemmelse med de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som er beskrevet i Aftalen.

Tvister

Eventuelle tvister skal afgøres efter dansk ret med Byretten i København som første instans.

Bilag A - Kategorier af Personoplysinger og Registrerede

Kategorier af Registrerede

  1. Den Dataansvarliges slutbrugere
  2. Den Dataansvarliges medarbejdere
  3. Den Dataansvarliges kunder og deres kontaktpersoner

Kategorier af Personoplysninger

  1. Navn
  2. Telefonnummer
  3. Email
  4. Adresse
  5. IP-adresse